Rzeczoznawca Budowlany

Wykonujemy ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych.

 Dokumentacja projektowa

Firma nasza wykonuje dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji.
Na życzenie Inwestora uczestniczy w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

  Świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne

Wydajemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i pojedyńczych lokali mieszkaniowych nowowybudowanych jak i juz istniejących.

Wykonujemy audyty energetyczne.

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Wykonujemy przeglady techniczne budynków - roczne i 5 letnie- zgodnie z postanowieniami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

  Inwestor zastępczy

Zarządzanie procesem inwestycyjnym zapewniające Inwestorowi osiągnięcie założonych efektów technicznych, użytkowych i ekonomicznych przy minimalnym poziomie ryzyka dzięki profesjonalnemu, skutecznemu planowaniu, obsłudze i koordynacji całej inwestycji.

Kompleksowe prowadzenie inwestycji w imieniu i na rzecz Inwestora zgodnie z Art. 18.1 Prawa Budowlanego:

 • obsługa postępowania administracyjnego w trakcie realizacji całej inwestycji;
 • organizacja i przeprowadzanie przetargów  na wykonanie dokumentacji projektowe;
 • nadzór i weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem rozwiązań technicznych optymalizacji kosztów;
 • organizacja i prowadzenie procedury doboru podwykonawców i dostawców materiałów;
 • opracowanie harmonogramów rzeczowo finansowych ;
 • opracowanie zestawienia kosztów realizacji inwestycji;
 • koordynacja i nadzór całości procesu inwestycyjnego;
 • organizacja i sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Art. 25 Prawa Budowlanego przez Inspektorów nadzoru wszystkich wymaganych branż.
 • kontrola jakości i zgodności wykonywanych robót z projektem, sztuką budowlaną, przepisami BHP;
 • kontrola kosztów i ich minimalizacja poprzez wprowadzanie lepszej organizacji odpowiednich technologii, negocjacji cenowych z dostawcami materiałów budowlanych i wykonawcami;
 • dokonywanie bieżącej analizy kosztów – po zakończeniu każdego etapu;
 • rzeczowe i finansowe rozliczenie zakończonej Inwestycji;
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji i doprowadzenie do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


Kierownik Kontraktu
 
Do zakresu działania Kierownika Kontraktu należy:

 • organizacja i przeprowadzanie przetargów dotyczących Inwestycji;
 • organizacja i prowadzenie procedury doboru podwykonawców i dostawców materiałów, negocjacje i wskazywanie Inwestorowi uczestników procesu inwestycyjnego (w tym przygotowanie wzorów umów);
 • przekazywanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy;
 • opracowania przedmiaru robót potrzebnego do zestawienia kosztów realizacji Inwestycji;
 • opracowanie zestawienia kosztów realizacji Inwestycji;
 • koordynacja i nadzór całości procesu inwestycyjnego;
 • kontrola jakości i zgodności wykonywanych robót z projektem, sztuką budowlaną, przepisami BHP;
 • kontrola kosztów i ich minimalizacja poprzez wprowadzanie lepszej organizacji odpowiednich technologii, negocjacji cenowych z dostawcami materiałów budowlanych i wykonawcami;
 • dokonywanie bieżącej analizy kosztów – po zakończeniu każdego etapu budowy oraz   kwartału;
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym;
 • bieżące informowanie Inwestora o przebiegu realizacji inwestycji;
 • inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z uczestnikami procesu inwestycyjnego przez przygotowanie do podpisania stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach;
 • prowadzenie narad roboczych na budowie;
 • egzekwowanie od uczestników procesu inwestycyjnego obowiązków wynikających z zawartych z nimi umów;
 • opracowanie harmonogramu dyrektywnego i harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji, skuteczna kontrola jego realizacji oraz opracowywanie aktualizacji ;
 • nadzór nad terminowym spływem dokumentacji projektowej i jej weryfikacja pod względem technicznym i pod względem możliwości zastosowania rozwiązań projektowych i technologicznych mogących wpłynąć na zmniejszenie kosztów (bez pogorszenia standardu wykonania inwestycji);
 • dokonywanie sprawdzenia faktur wystawianych przez uczestników procesu inwestycyjnego na podstawie zatwierdzonych i podpisanych protokołów odbioru.
 • rozliczenie końcowe Inwestycji i przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla uzyskanie decyzji o zezwoleniu na użytkowanie obiektu;
   

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru zgodnie z Art. 25 i 26  Prawa Budowlanego:

 • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 • wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 • żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
   

Kierownik Budowy

Obowiązki i prawa kierownika budowy zgodnie z Art. 22 i 23 Prawa Budowlanego:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
     - przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich  poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno;
     - przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.


Kierownik budowy ma prawo:

 • występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
 • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
     Copyright © 2008 - 2017 Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA Design IT.P Studio
Projektowanie stron internetowych